Obchodní podmínky

 1.                   Závaznost Všeobecných obchodních podmínek
  • Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti HLIMONT s.r.o., IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 24482 (dále jen „podmínky“ nebo „ VOP“), je úprava základních podmínek kupních smluv na dodávku zboží.
  • Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností HLIMONT s.r.o. jako prodávajícím (dále také jen „prodávající“) s libovolným partnerem nebo zákazníkem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále také jen „kupující“), vyjma těch zákazníků, na něž se dle platné právní úpravy nahlíží jako na spotřebitele, se bude řídit těmito VOP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy je akceptace těchto VOP.
  • Tyto VOP se vztahují i na kupní smlouvy uzavírané s obchodními partnery, zákazníky či jinými odběrateli společnosti HLIMONT s.r.o., na které platná právní úprava nepohlíží jako na spotřebitele, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na jeho internetových stránkách polnistroje.cz.

 

 1. Uzavírání kupních smluv
 • Podrobné podmínky uzavírání jednotlivých kupních smluv, jakož i některé podstatné podmínky, za kterých bude zboží kupujícímu prodáváno, mohou být předmětem zvláštního ujednání. Pokud nebude takového ujednání, je rozhodující znění těchto podmínek.
 • Kupní smlouva se uzavírá písemně, požádá-li o to výslovně kterákoliv smluvní strana. Kupní smlouva je uzavírána i na základě objednávky akceptované druhou smluvní stranou. Akceptaci objednávky kupujícího je i dodání zboží prodávajícím kupujícímu. Objednávka může být podána písemně, faxem, elektronickou poštou popř. ústně či telefonicky. Ústní, elektronické i telefonické objednávky musí být dodatečně bez zbytečného odkladu potvrzeny písemně.
 • Objednávka kupujícího bude obsahovat nejméně ty to náležitosti:
 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
 • jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH),
 • druh zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky,
 • množství požadovaného zboží,
 • kupní cenu,
 • způsob doručení zboží,
 • v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.
  • Prodávající s výjimkou případů, kdy akceptace objednávky bude uskutečněna přímo dodáním zboží kupujícímu, vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, které mu předá osobně nebo elektronickou poštou. Nepodá-li kupující do dvou pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky návrh na změnu objednávky nebo její zrušení, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
  • Technické podklady předané kupujícímu v rámci smluvních jednání a pro potřeby uzavření kupní smlouvy nesmí kupující použít k jiným účelům. Na požádání je kupující povinen veškeré podklady vrátit prodávajícímu.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1   Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3.2   Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

3.3   Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu ve stanované výši a měně a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

 

 1. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1   Místem předání objednaného zboží je provozovna prodávajícího, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného. Pro účely těchto VOP je adresa provozovny prodávajícího: U Závor 590/5, Havířov- Šumbark, 73601

 • Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, popř. zmocněnec kupujícího nebo dopravce kupujícího, a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.)
 • Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Přebírá-li zboží dopravce, je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 3 dnů od převzetí zboží potvrzený dodací list prokazující převzetí zboží kupujícím. Zruší-li kupující řádnou objednávku před dodáním zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 60% z ceny objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nedodržet množství a termíny dodávek u objednávek, které převyšují dodavatelské nebo dopravní kapacity prodávajícího. O tomto má prodávající povinnost kupujícího v přiměřené lhůtě předem informovat. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku kupujícího), nebo účtovat kupujícímu kromě ceny zboží i poplatek za úschovu tohoto zboží ve výši 1% z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení kupujícího. S ohledem na povahu zboží je objednané množství zboží určeno přibližně, rozdíl mezi množstvím takto určeným a množstvím zbožím skutečně dodaným a převzatým může činit až 5%. Pokud bude dodáno objednané zboží v této množstevní toleranci, je dodávka zboží ze strany prodávajícího považována za řádně splněnou.
 • Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícímu, který je v prodlení s úhradou pohledávek vůči prodávajícímu nebo který jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Nebude-li výslovně písemně dohodnuto s kupujícím něco jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 

 1. Kupní cena a platební podmínky
  • Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
  • Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu.
  • Prodávající doručí fakturu kupujícímu společně s dodávaným zbožím, popř. emailem podle dohody s kupujícím.
  • Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené prodávajícím na faktuře. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty. Není-li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující.
  • V případě, že bude sjednáno částečně zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.
  • Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v sídle nebo provozovně prodávajícího.

 

 1. Porušení smluvních povinností a jeho následky
  • Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny, storno poplatku či zákonných úroků z prodlení.
  • Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.
  • Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne.
  • Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.

 

 1. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží
  • Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Termín je možné dohodnout jako fixní, tj. určitým dnem nebo jako lhůtní tj. do určité doby (např. do konce měsíce, do 14 dnů po uzavření smlouvy atd.). Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech, je však povinen o tom v přeměřené lhůtě informovat předem kupujícího.
  • Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží přímo kupujícímu v provozovně prodávajícího nebo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, náložný list, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci. Dodací list musí mít tyto náležitosti: označení smluvních stran, označení zboží (množství a druh), místo dodání zboží, datum dodání zboží (tj. převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem), podpis kupujícího nebo dopravce.
  • Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo okamžikem prodlení kupujícího s převzetím zboží. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.
  • Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží pro kupujícího. Za přiměřené balení pro dohodnutý způsob dopravy odpovídá prodávající.

 

 1. Záruční podmínky a odpovědnost za vady
  • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku dodání zboží kupujícímu. Prodávající po dobu záruky zaručuje takovou technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost zboží, která bude vyhovovat platným právním předpisům České republiky. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přirozeným opotřebením, vadnou nebo neodbornou obsluhou, neúměrným namáháním, nevhodným pracovním prostředím, neodborně provedenými změnami, vadnou údržbou apod.
  • Vady zjevně je oprávněn kupující reklamovat, pouze pokud budou zjištěny nejpozději při prohlídce zboží, kterou je kupující povinen uskutečnit při převzetí zboží. Ostatní vady, tj. vady skryté a vady, které vzniknou po dodání zboží kupujícímu, je kupující oprávněn reklamovat do konce záruční doby.
  • Kupující je oprávněn v záruční době reklamovat vady zboží, pouze pokud prokáže, že tyto vady nevznikly v důsledku nesprávné manipulace se zbožím a že nebyly způsobeny vnějšími okolnostmi, které nebyl povinen prodávající předpokládat.
  • Založí-li vada předmětu koupě podstatné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
  • Založí-li vada předmětu koupě nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  • Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy.
  • Reklamace je včas uplatněna, pokud je v písemné formě s přesnou specifikací vady a nároků z odpovědnosti za vady doručena prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu výhradně za škodu, která mu vznikne porušením povinností prodávajícího, výslovně uvedených v těchto podmínkách, příp. v uzavřené kupní smlouvě. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši.
  • Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

 

 1. Závěrečné ustanovení
  • Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupující rovněž prohlašuje, že tyto VOP před uzavřením kupní smlouvy převzal, důkladně se seznámil s jejich obsahem a s tímto obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.
  • Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající oznámí kupujícímu písemně elektronickou poštou či faxem s tím, že k oznámení prodávající připojí nové znění VOP.
  • V případě, že prodávající jednostranně změní či doplní obsah těchto VOP a kupující se změnami VOP nebude souhlasit, má kupující právo tyto VOP vypovědět ve lhůtě jednoho týdne od oznámení změny obsahu VOP. Výpověď VOP je kupující povinen zaslat elektronickou poštou, faxem nebo jiným vhodným způsobem, tak aby bylo ověřitelné, že výpověď byla prodávajícímu doručena. Marným uplynutím lhůty pro výpověď těchto VOP se má za to, že kupující se změnami VOP souhlasí a nemá proti nim námitek.
  • Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď VOP doručena prodávajícímu.
  • Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
  • Prodávající a kupující výslovně sjednávají, že vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě této smlouvy nebo vztahy od této smlouvy odvozené se podle ust. čl. 3 odst. 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), budou řídit právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Smluvní strany se dále dohodly, že v případě soudního sporu vzešlého z právních vztahů založených touto smlouvou bude místně příslušným soudem pro řešení těchto sporů Okresní soud v Ostravě.
  • V případě, že bude smlouva mezi smluvními stranami uzavřena ve více jazykových verzích, je česká verze smlouvy rozhodnou verzí pro řešení případných rozporů mezi jednotlivými verzemi.
  • Prodávající a kupující se zavazují zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Prodávající a kupující se zavazují zachovat obchodní tajemství podle § 504 a násl. občanského zákoníku.
  • Kupní cena zboží je kalkulována středovým devizovým kurzem Eura, přip. USD platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury dle č. 5.2. VOP ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči Euru. Příp. USD o více než 2,5% vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, bude ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena.
  • Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva a povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
  • Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu IDC a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžitě vráceni dosud nezaplaceného zboží.
  • Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2018.